Vi bruker parametrisk design til å finne de mest arealeffektive og bærekraftige løsningene i store, urban boligprosjekter.

Arealeffektive og møblerbare leilighetsplaner. Generert på få sekunder.

Parameterverktøyet Parallelo finner optimale og arealeffektive planløsninger i store boligprosjekter.

Ved å bruke algoritmer og datakraft kan arkitekter og utbyggere nå jobbe tettere sammen for å finne planløsninger med optimal form og størrelse.

Parallelo minimerer det miljømessige fotavtrykket og tilrettelegger samtidig for god bokvalitet gjennom å utnytte arealet som folk bor i på best mulig måte,

Dere setter premissene. Parallelo finner løsningene

Arkitekten og utbygger bestemmer sammen hvilke premisser som skal ligge til grunn for løsningsforslagene som Parallelo skal generere.

Parametere og avhengigheter oppdateres etter byggetekniske krav og forskrifter, og kvalitetssikres av arkitekter med lang erfaring fra å utvikle store boligprosjekter.

Til verdi for både arkitekt og utbygger.

Mer effektiv prosjekt-gjennomføring.
Parallelo eliminerer mange av de arbeidskrevende og rutinepregede oppgavene for arkitekten. Det betyr at arkitektene kan ta på seg flere prosjekter.
Jevnere leveranse-
kvalitet.

Parallelo sikrer at alle løsningsforslag
tilfredsstiller byggtekniske krav og er av høy arkitektfaglig kvalitet. På den måten blir det mindre variasjon på de grunnleggende tingene.
Mer tid til å fokusere på arkitektonisk kvalitet.
Parallelo frigjør tid til at arkitektene kan gjøre det de elsker å gjøre; å finne de kreative løsningene til det beste for både samfunn, utbygger og beboer.
Mer salgbart
areal.

Parallelo genererer de matematisk beste løsningene. Arkitektene finner den praktisk beste løsningen. Sammen øker vi salgbart areal med rundt 5% enn når alt gjøres manuelt.
Grundigere
beslutningsunderlag.

Parallelo kan generere leilighetskombinasjoner og planløsninger raskt. På den måten får dere mer innsikt i boligprosjektets potensial tidligere enn hva som har vært praktisk mulig hittil.
Trygghet for
valgt løsning.

Parallelo lar dere utforske alle mulige alternativer og gir dere full oversikt over  nøkkeltallene. Slik kan dere ta faktabaserte beslutninger.

"Det er svært nyttig for oss å kvalitetssikre løsningene våre.
Parallelo gir oss entrygghet vi tidligere ikke har hatt

"Det er verdifullt for oss å teste flere løsninger og kunne ha
løpende dialog rundt konkrete alternative leilighetsprogram."

"Kommunen stiller stadig strengere krav til mer detaljerte plantegninger
i forkant av regulering.
Parallelo muliggjør dette."

Noen av våre prosjekter

Kort beskrivelse av prosjekt og utfordring

Prosjekttype: Boligprosjekt - omtrent 250 leiligheter.
Fase: Før-regulering

Både støyutfordringer og konkrete ønsker fra kommunen gjorde det vanskelig å oppnå tilfresdstillende arealutnyttelse og ønsket leilighetsmiks. Prosjektet hadde derfor behov for å synliggjøre flere detaljerte alternativer i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Hvordan Parallelo bidro til å løse utfordringen

Parallelo genererte seks konkrete løsningsalternativer av en typisk etasje; en kombinasjon av helt nye løsninger og visualisering av tidligere utforskede løsninger i prosjektet. Prosjektet fikk deer med visualisert tidligere utført tester med fult arealregnskap og et bedre underlag til å underbygge argumentasjon og endelig løsningsforslag til regulering.

Hvilken verdi ga dette for arkitekt og utbygger?

Tid spar for arkitekt:

Økonomisk verdi for utbygger

Tid spar for arkitekt:

Økonomisk verdi for utbygger

Tid spar for arkitekt:

Kort beskrivelse av prosjekt og utfordring

Her kommer 2-3 setninger

Hvordan Parallelo bidro til å løse utfordringen

Her kommer 2-3 setninger

Hvilken verdi ga dette for arkitekt og utbygger?

Her kommer 2-3 setninger

Kort beskrivelse av utfordringen

Her kommer 2-3 setninger

Hvordan Parallelo bidro til å løse utfordringen

Her kommer 2-3 setninger

Hvilken verdi ga dette for arkitekt og utbygger?

Her kommer 2-3 setninger